• Start : 2023/09/14 08:00
  • End : 2023/09/14 23:00

.

Hẹn cả nhà ngày 𝟏𝟒.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑 cùng cháy hết mình với Hí và Team tại 11:11 Club nhá

𝟏𝟏:𝟏𝟏 𝐂𝐥𝐮𝐛 | 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝟭 – 𝟏𝟑𝟒 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐇𝐨𝐜. 𝐃𝟏
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 09 2666 6661 𝐨𝐫 inbox our page.
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: 1111club.sgn
#ThienHi #1111Club #HCM

CONTACT

Booking WORLDWIDE TOUR

DJ/PRODUCER THIỆN HÍ 

Phone : (+84)908160908
Email : djthienhi.official@gmail.com